ALAPERÄN YHTEISMETSÄN OHJESÄÄNTÖ (vahvistettu 12.5.2012)

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 §

Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Alaperän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka

Pelkosenniemen kunta.

2 §

Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluu osuus yhteismetsään. Osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

3 §

Yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Yhteismetsään kuuluvaa aluetta saadaan käyttää yhteismetsän yhteydessä myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, kuten esimerkiksi loma-asuntotonteiksi, soran- tai turpeenottoalueiksi, suojelutarkoitukseen tai muihin niiden kaltaisiin tarkoituksiin, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista.

4 §

Osakaskunta päättää kokouksessaan yhteismetsää koskevista tärkeimmistä asioista. Nämä käyvät ilmi pykälistä 6 ja 7. Muista asioista päättää hoitokunta. Näistä tärkeimmät on lueteltu 21 §:ssä.

OSAKASKUNNAN KOKOUS

Varsinainen kokous

5 §

Osakaskunnan varsinaisia kokouksia on kaksi, joista ensimmäinen pidetään 1.3. - 30.5. ja toinen 1.10. - 15.12. välisenä aikana.

6 §

Varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään 1.10. - 15.12. välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan osanottaja- ja ääniluettelo sekä kokousjärjestys;

2) vahvistetaan hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot;

3) valitaan hoitokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

4) valitaan mahdollinen tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, jos lainsäädäntö tai

ohjesääntö sitä edellyttää taikka jos osakaskunnan kokous niin päättää sekä vahvistetaan

tilintarkastajan palkkio.

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi;

6) käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat; sekä

7) käsitellään osakkaiden esittämät asiat.

7 §

Varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään 1.3. - 30.5. välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan osanottajat ja äänestysluettelo sekä kokousjärjestys;

2) tarkastetaan hoitokunnan edelliseltä tilivuodelta laatima toimintakertomus ja päätetään sen

hyväksymisestä;

3) esitetään edellistä tilikautta koskevat tilinpäätösasiakirjat ja, jos tilintarkastaja on valittu ja

tilintarkastus suoritettu, tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja johtavassa asemassa

olevalle palkatulle toimihenkilölle;

4) päätetään ylijäämän käyttämisestä;

5) käsitellään kokouskutsussa erikseen mainitut asiat; sekä

6) käsitellään osakkaiden esittämät asiat.

8 §

Ylimääräinen kokous

Osakaskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, jos hoitokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai osakkaat, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa osakasten äänimäärästä, ilmoitettua osakaskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti hoitokunnalta vaativat.

Hoitokunnan on annettava kutsu osakkaiden vaatimaan kokoukseen 30 päivän kuluessa vaatimuksen tekemisestä.

Kokouskutsu ja muut tiedonannot osakkaille

9 §

Hoitokunnan asiana on kutsua osakaskunta kokoukseen. Kutsu osakaskunnan kokoukseen on lähetettävä postitse osakkaille näiden ilmoittamaan tai osakasluettelosta ilmenevään osoitteeseen tai jos osakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa, sähköpostilla vähintään 8 päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa on tarkoitus käsitellä asiaa, josta päättäminen edellyttää määräenemmistöllä tehtävää päätöstä, kokouskutsussa on selostettava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

.

Kokouksesta on hyvissä ajoin ennen sen pitämistä ilmoitettava Suomen metsäkeskuksen toi-

mivaltaiselle alueyksikölle.

Osakkaille tarkoitettujen tiedonantojen lähettämisessä noudatetaan soveltuvin osin samaa menettelyä kuin kokouskutsussa.

10 §

Jollei hoitokunta kutsu koolle osakaskunnan kokousta, joka lain, ohjesäännön tai kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan on pidettävä, osakkaalla tai hoitokunnan jäsenellä on oikeus toimittaa kutsu osakaskunnan kustannuksella.

Päätöksentekoa koskevat määräykset

11 §

Osakaskunnan kokouksessa ei saa päättää muista asioista kuin niistä, jotka lain tai ohjesäännön mukaan on siinä käsiteltävä tai jotka kokouskutsussa on erikseen mainittu.

Kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua.

12 §

Kokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota pääluvun mukaan useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet myös siten laskien menevät tasan, tulee äänestyksen tulokseksi muussa kuin vaaliasiassa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jollei puheenjohtaja ole osakas tai jos kysymyksessä on vaali, asian ratkaisee arpa.

Jos päätös koskee yhteismetsälain 18 §:ssä tarkoitettua osakaskunnan etuosto-oikeutta koskevan säännöksen ottamista ohjesääntöön, ohjesäännön muuttamista, osakaskunnan omistaman kiinteistön tai määräalan luovuttamista, alueen luovuttamista yhteismetsästä erotettavaksi tai alueen vuokraamista metsänhakkuuoikeuksin, kahden tai useamman yhteismetsäalueen yhdistämistä koskevan sopimuksen hyväksymistä, taikka yhteismetsän jakamista tai myymistä, ei se ole pätevä, ellei sen puolesta ole annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osaa ottaneiden äänistä. Jos päätös koskee yhteismetsälain 17 §:ssä tarkoitettua yhteismetsäosuuden luovutusrajoitusta koskevan säännöksen ottamista ohjesääntöön tai tällaisen säännöksen muuttamista tai poistamista, päätös ei ole pätevä, ellei sen puolesta ole annettu vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osaa ottaneiden äänistä. Jos päätös koskee yhteismetsälain 17 §:ssä tarkoitettua yhteismetsäosuuden luovutusrajoitusta koskevan säännöksen ottamista ohjesääntöön tai tällaisen säännöksen muuttamista tai poistamista, päätös ei ole pätevä, ellei sen puolesta ole annettu vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osaa ottaneiden äänistä.

Äänestys toimitetaan avoimella lippuäänestyksellä, jolloin jokaiseen äänestyslippuun merkitään sen jättävän osakkaan tai asiamiehen edustama äänimäärä.

Äänioikeus ja sen käyttöä koskevat rajoitukset

13 §

Osakaskunnan kokouksessa osakkaalla on äänioikeus osakasluetteloon merkityn yhteismetsäosuuden mukaan. Kukaan äänestykseen osaa ottava ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin kymmenesosalla kokouksessa edustettuina olevien yhteisestä äänimäärästä. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja kokouksen äänestysluetteloa hyväksyttäessä jokaisella kokoukseen osaa ottavalla on yksi ääni.

14 §

Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai, jonka osuuden suuruus on muuttunut, on, voidakseen käyttää äänivaltaa osakaskunnan kokouksessa, esitettävä vähintään kolme päivää ennen kokousta selvitys osakkuudestaan ja osuutensa suuruudesta osakasluetteloon merkitsemistä varten.

15 §

Kun useat omistavat kiinteistön, johon kuuluu osuus yhteismetsään, saa saapuville tullut yhteisomistaja käyttää kiinteistön koko yhteismetsäosuuden mukaista äänioikeutta. Jos saapuvilla on usea yhteisomistaja ja he eivät ole käsiteltävästä asiasta yksimielisiä, kullakin yhteisomistajasta on vain omistamaansa osuutta vastaava äänioikeus.

16 §

Osakas ja osakaskiinteistön yhteisomistaja saa käyttää oikeuttaan osakaskunnan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Jos osakasta edustaa osakaskunnan kokouksessa asiamies, äänioikeuden osalta on otettava huomioon, mitä 13 §:ssä määrätään. Osakaskunnan kokoukseen osaa ottava voi omistamansa tai osaksi omistamansa osakaskiinteistön lisäksi edustaa kokouksessa valtakirjalla enintään kahta osakaskiinteistön omistajaa.

17 §

Osakas, osakaskiinteistön yhteisomistaja tai osakkaan taikka osakaskiinteistön yhteisomistajan asiamies ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa ilmeisesti on ristiriidassa osakaskunnan edun kanssa.

Muut osakaskunnan kokousta koskevat määräykset

18 §

Osakaskunnan kokouksesta on viimeistään30 päivän kuluttua kokouksen päättymisestä laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksen aika ja paikka, läsnä olevat osakkaat sekä heidän äänimääränsä, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset ja osakkaiden niissä antamat äänet.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava, tai pöytäkirja luetaan ja hyväksytään kokouksen päätteeksi.

19 §

Osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla ja muulla asianosaisella on oikeus saada nähtäväkseen osakaskunnan kokouksen pöytäkirja ja oikeus saada pöytäkirjasta otteita. osakkaalla, osakaskiinteistön yhteisomistajalla ja muulla asianosaisella on oikeus saada jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjan liitteistä korvattuaan osakaskunnan kulut.

HOITOKUNTA

20 §

Kokoonpano, toimikausi ja kelpoisuus

Hoitokuntaan kuuluu 3 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Osakaskunta valitsee puheenjohtajan tilikaudeksi kerrallaan ja hoitokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan tilikaudeksi kerrallaan.

Hoitokunnan jäseneksi tai varajäseneksi ei saa valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 65 vuotta.

Hoitokunnan jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme tilikautta, kuitenkin siten, että ensimmäisellä kerralla valituista jäsenistä ensimmäisen tilivuoden päättyessä eroaa 1 jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen sen mukaan kuin arvalla valitaan ja toisen tilivuoden päättyessä eroaa 1 jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen sen mukaan kuin arvalla valitaan.

Jos hoitokunnan jäsen tai varajäsen kuolee, eroaa tai osakaskunnan päätöksellä vapautetaan tehtävistään ennen toimikauden päättymistä, valitaan uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

21 §

Tehtävät

Hoitokunta päättää vahvistetun metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät lain mukaan kuulu osakaskunnan kokouksen päätettäviin.

Hoitokunnan tehtävänä on erityisesti

1) huolehtia yhteismetsän hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;

2) kutsua osakaskunta kokouksiin, valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtia

osakaskunnan päätösten täytäntöönpanosta;

3) edustaa osakaskuntaa ja päättää, kenellä on oikeus kirjoittaa osakaskunnan nimi;

4) pitää osakasluetteloa, johon on merkittävä osakkaat, heidän omistamansa osakaskiinteistöt

ja yhteismetsäosuudet;

5) ilmoittaa viivytyksettä Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle niiden henkilöi-

den nimet, kotipaikat ja osoitteet, jotka ovat

- oikeutettu kirjoittamaan osakaskunnan nimi, tai

- valittu hoitokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäseneksi ja varajä-

seneksi;

6) tehdä osakaskunnan kokoukselle ehdotus seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelmaksi ja

talousarvioksi;

7) lähettää Suomen metsäkeskuksen toimivaltaiselle alueyksikölle jäljennös osakaskunnan ko-

kouksen käsittelemästä tilinpäätöksestä ja mahdollisesta tilintarkastuskertomuksesta;

8) päättää puiden ja muiden metsäntuotteiden sekä maa-ainesten myynneistä sekä muista yh

teismetsän hoitoon liittyvistä toimenpiteistä;

9) päättää metsästys- ja kalastusoikeuksien myöntämisestä tai vuokraamisesta yhteismetsän

alueella ja näiden oikeuksien käytöstä perittävistä maksuista;

10) huolehtia metsäsuunnitelman laatimisesta ja tarpeellisesta tarkistamisesta;

11) ottaa osakaskunnan palvelukseen toimihenkilöt ja sopia heidän palvelussuhteensa ehdoista

sekä vapauttaa heidät toimistaan;

12) huolehtia osakaskunnan rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta ja kirjanpidosta;

13) laatia viimeksi kuluneelta tilivuodelta tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tehdä esitys yli

jäämän käytöstä;

14) päättää velan ottamisesta ja panttioikeuden perustamisesta osakaskunnan omaisuuteen

osakaskunnan kokouksen vahvistaman talousarvion puitteissa;

15) päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä, jos ohjesääntöön on otettu määräys maa- tai vesi

alueesta erillään myytyä yhteismetsäosuutta koskevasta osakaskunnan etuosto-oikeudesta;

16) huolehtia osakaskunnan hallintoon ja yhteismetsän hoitoon kuuluvien muiden tehtävien suo-

rittamisesta;

17) päättää yhteismetsälain 35 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön tai kiinteistöön kuuluvan alueen

liittämisestä yhteismetsään yhteismetsäosuutta vastaan; sekä

18) päättää yhteismetsään kuuluvan alueen käyttämisestä yhteismetsän yhteydessä muuhun

tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle

aiheutuva haitta on vähäinen.

22 §

Nimenkirjoitusoikeus

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hoitokunnan jäsenen kanssa.

Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle hoitokunnan jäsenelle tai osakaskunnan toimihenkilölle yhdessä tai erikseen oikeuden toimia osakaskunnan puolesta hoitokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa ja tällöin kirjoittaa osakaskunnan nimen.

23 §

Juoksevien asioiden hoito

Hoitokunta saa antaa yhdelle tai useammalle henkilölle oikeuden hoitaa osakaskunnan juoksevia asioita tai oikeuden hoitaa yksittäistä asiaa taikka yksittäiseen asiaryhmään kuuluvia asioita.

Päätöksenteko ja sitä koskevat rajoitukset

24 §

Hoitokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

25 §

Hoitokunnan jäsen ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa hänen yksityinen etunsa ilmeisesti on ristiriidassa osakaskunnan edun kanssa.

26 §

Kokouksessa ei saa tehdä päätöstä, jolla osakkaiden tai osakaskunnan kustannuksella annetaan osakkaalle tai jollekin muulle ilmeisesti epäoikeutettua etua.

27 §

Muut hoitokuntaa koskevat määräykset

Hoitokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hoitokunta on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hoitokunnan jäsentä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti sitä vaatii.

Hoitokunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Hoitokunnan jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Milloin hoitokunnan päätös välittömästi koskee osakkaan, osakaskiinteistön yhteisomistajan tai muun henkilön oikeutta, tällä on oikeus saada asiaa koskeva ote hoitokunnan kokouksen pöytäkirjasta.

28 §

Hoitokunnan jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut osakaskunnalle. Sama koskee tätä lakia tai ohjesääntöä rikkomalla osakkaalle tai muulle henkilölle aiheutettua vahinkoa.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.

Kanne osakaskunnalle aiheutetun vahingon korvaamisesta voidaan nostaa myös osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa.

TOIMINTA JA TALOUS

29 §

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Yhteismetsää on hoidettava ja käytettävä metsäsuunnitelman mukaan. Vuotuisen toiminnan pohjana ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

30 §

Puun myynti

Puun myynti yhteismetsästä suoritetaan tarjouskilpailun perusteella ja kauppa päätetään korkeimman tarjouksen tehneen kanssa.

Erityisestä syystä tarjouskilpailusta voidaan luopua tai siinä tehty korkein ostotarjous jättää huomioon ottamatta.

Puun luovutus ilmaiseksi tai alle käyvän hinnan ei ole sallittua.

31 §

Maanvuokraus ja maa-ainesten luovutus

Yhteismetsän alueen vuokraaminen ja maa-ainesten luovuttaminen ilmaiseksi tai alle käyvän korvauksen ei ole sallittua. Lomatonttien vuokraamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin mitä edellä 30 §:ssä puun myynnin osalta määrätään.

32 §

Metsästys- ja kalastusoikeus sekä yhteismetsän alueen muu kuin metsätalouskäyttö

Yhteismetsän ja osakaskunnan omistaman alueen muusta kuin metsätalouskäytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Jos tällaisesta käytöstä metsätaloudelle aiheutuva haitta on vähäinen, asiasta päättää hoitokunta, muussa tapauksessa käytöstä päättää osakaskunnan kokous.

Osakkaalla ja hänen perheenjäsenellään on metsästys- ja kalastusoikeus yhteismetsän alueella sen mukaan kuin hoitokunta tarkemmin päättää.

Muulle kuin yhteismetsän osakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen metsästys- ja kalastusoikeus voidaan antaa tai vuokrata käypää korvausta vastaan.

33 §

Tilikausi ja kirjanpito

Osakaskunnan tilikausi on 1.1. - 31.12. välinen aika.

Osakaskunnan kirjanpitoon sovelletaan yhteismetsälain lisäksi kirjanpitolakia (1336/1997).

34 §

Toimintakertomus

Yhteismetsän toimintakertomuksen tulee sisältää:

1) selonteko yhteismetsän hallintoelimistä ja niiden kokoonpanossa tilikauden aikana tapah-

tuneista muutoksista;

2) selvitys siitä, kuinka paljon yhteismetsästä on myyty eri puutavaralajeja tilikauden loppuun;

3) hakkuutase metsäsuunnitelman mukaisen talouskauden alusta tilikauden loppuun;

4) selvitys siitä, kuinka paljon yhteismetsästä on luovutettu muita hyödykkeitä ja kuinka paljon

niistä on yhteensä kertynyt tuloja;

5) selvitys yhteismetsässä tilikauden aikana suoritetuista metsänhoidollisista sekä metsätalou-

den edistämistä tarkoittavista ja muista sellaisista toimenpiteistä ja niistä aiheutuneista kus-

tannuksista;

6) selvitys yhteismetsän taloudellisesta asemasta ja siinä tilikauden aikana tapahtuneista muu-

toksista;

7) jos osakaskunnalle on valittu tilintarkastaja, tämän tilinpäätöksestä antama lausunto

35 §

Hallinnon ja varainkäytön tarkastus

Osakaskunnan kokouksen on valittava vähintään yksi HTM- tai KHT-tilintarkastaja ja toimitet-

tava tilintarkastus, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tuloslas-

kelmien mukainen liikevaihto on ylittänyt 200 000 euroa. Jos osakaskunnalle on valittu vain yk-

si tilintarkastaja eikä tämä ole HTM- tai KHT-tilintarkastusyhteisö, tilintarkastajalle on valittava

myös varatilintarkastaja.

Osakaskunnan tilintarkastajan valintaan ja tilintarkastukseen sovelletaan, mitä yhteismetsä- laissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään.
Jos osakaskunnalle on valittu tilintarkastaja, tilinpäätös, tilikirjat ja tilivientien perusteena olevat

tositteet, toimintakertomus sekä muut asiakirjat on esitettävä tilintarkastajalle vähintään kuu-

kautta ennen tilinpäätöstä käsittelevää osakaskunnan kokousta.

36 §

Ylijäämän käyttö

Yhteismetsän tuotosta on päältä suoritettava yhteismetsän hallinnosta, talouden hoidosta ja metsäsuunnitelmassa edellytetyistä metsänhoidollisista toimenpiteistä samoin kuin osakaskunnan omaisuuden kunnossapidosta sekä muista tehtävistä ja velvoitteista johtuneet menot tai varattava niitä varten varat.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu osa tuotosta jaetaan ylijäämänä osakkaille tai käytetään muuhun yhteismetsän tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen. Osa ylijäämästä voidaan varata nimettyjä vastaisia tarpeita varten. Nämä varat on sijoitettava tuloa tuottavalla, turvallisella tavalla.

Hoitokunta voi päätöksellään maksaa ylijäämän ennakkoa, kun osakaskunnalla on siihen riittävästi rahavaroja ja kun ennakon maksamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena jaettava rahamäärä ja jaosta aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen. Ennakon maksamisella ei saa vaarantaa osakaskunnan kykyä vastata omista velvoitteistaan.

37 §

Osakkaan oikeus ylijäämään

Osakkaille jaettavasta ylijäämästä kukin osakas saa omistamansa kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaavan osan.

Ylijäämään oikeutettu on se osakas, joka jakopäätöstä tehtäessä omistaa kiinteistön, johon yhteismetsäosuus kuuluu, jollei kiinteistöä koskevan kaupan tai muun saannon yhteydessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Osakkaan, jota ei ole merkitty osakasluetteloon tai, jonka omistamaan kiinteistöön kuuluvan osuuden suuruus on muuttunut, on, saadakseen osakaskunnalta hänelle kuuluvan ylijäämän, tehtävä 14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ennen ylijäämän maksamista.

Jos osakaskiinteistön omistusoikeus jakopäätöstä tehtäessä on riidanalainen, kiinteistön yhteismetsäosuutta vastaava osa ylijäämästä talletetaan pankkiin ja jaetaan sen jälkeen, kun omistusoikeus on lainvoimaisesti ratkaistu. Samoin on meneteltävä, jos ylijäämään oikeutettua ei jakopäätöstä tehtäessä ole voitu riidattomasti selvittää.

MUUT MÄÄRÄYKSET

38 §

Osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan päätöksen moittiminen

Osakkaalla ja osakaskiinteistön yhteisomistajalla, joka katsoo, ettei osakaskunnan kokouksen tai hoitokunnan päätös ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on lain tai ohjesäännön vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla osakaskuntaa vastaan kanne osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa 3 kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Osakaskunnan kokouksen ja hoitokunnan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei tuomioistuin ennen asian lopullista ratkaisemista kiellä täytäntöönpanoa.

39 §

Haasteen ja muun tiedonannon vastaanotto

Haaste ja muu tiedonanto katsotaan osakaskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi jollekin hoitokunnan jäsenelle tai sellaiselle osakaskunnan palveluksessa olevalle toimihenkilölle, jolla on yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa osakaskunnan nimenkirjoitusoikeus.

40 §

Ohjesäännön muuttaminen

Ohjesäännön muuttamisesta päättää osakaskunta. Muutos tulee voimaan sinä päivänä, jona Suomen metsäkeskuksen toimivaltainen alueyksikkö on sen vahvistanut.

41 §

Yhteismetsän myyminen ja jakaminen

Maa- ja metsätalousministeriö voi, erityisestä syystä, osakaskunnan hakemuksesta myöntää luvan yhteismetsän myymiseen osakkaiden hyväksi tai jakamiseen kahdeksi tai useammaksi yhteismetsäksi.

42 §

Luovutusrajoitus

Yhteismetsälain 17 §:ssä tarkoitetun pienimmän luovutettavissa olevan yhteismetsäosuuden suuruus on 0,0040 osuutta. Tämän estämättä saadaan ennen luovutusrajoituksesta päättämistä osakaskiinteistölle muodostettu yhteismetsäosuus luovuttaa, jos luovutuksen kohteena on osakaskiinteistön koko yhteismetsäosuus. Yhteismetsäosuus voidaan osuuden koosta riippumatta luovuttaa osakaskunnalle tai toiselle osakkaalle.

43 §

Osakaskunnan etuosto-oikeus

a §

Yhteismetsäosuuden ostajan on ilmoitettava yhteismetsäosuuden kaupasta hoitokunnalle. Osakaskunnalla on etuosto-oikeus erillään myytyyn yhteismetsäosuuteen kaupassa sovituin ehdoin.

Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta, kun ostaja tai, jos ostajia on useita, joku ostajista on yhteismetsän osakas, myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/1965) 2 luvun säännösten mukaan voi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso. Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta, jos ostajia on useita ja kaikki ostajat ovat ennestään osakaskiinteistön yhteisomistajia. Osakaskunnalla ei ole etuosto-oikeutta myöskään silloin, kun sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Ostaja saa kauppakirjan mukaisen oikeuden vasta sen jälkeen, kun aika etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan ilmoituksen tekemiseen on umpeutunut tai ostajalle on sitä ennen ilmoitettu, ettei etuosto-oikeutta käytetä. Osakaskunta voi ennakolta sitoutua olemaan käyttämättä etuosto-oikeuttaan.

b §

Kun osakaskunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, sen on annettava etuosto-oikeuden käyttämisestä tieto kullekin ostajalle ja myyjälle 60 päivän kuluessa siitä, kun osakaskunta on saanut tiedon erillään myydystä yhteismetsäosuudesta. Päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on annettava tiedoksi kullekin ostajalle ja myyjälle todisteellisesti taikka kirjatulla kirjeellä.

c §

Yhteismetsäosuuden ostajalla tai myyjällä, joka katsoo, ettei hoitokunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka että se on lain tai ohjesäännön vastainen, on oikeus moittia päätöstä nostamalla osakaskuntaa vastaan kanne osakaskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Jos ylijäämän jakamisesta päätettäessä on vireillä riita etuosto-oikeudesta, etuoston kohteena olevaa yhteismetsäosuutta vastaava osa ylijäämästä jaetaan sitten kun etuosto-oikeudesta on lainvoimaisesti päätetty, jollei tuomioistuin määrää asiasta toisin.

OHJESÄÄNNÖN VOIMAANTULO

44 §

Tämä ohjesääntö tulee voimaan sinä päivänä, jona Suomen metsäkeskuksen toimivaltainen

alueyksikkö on sen vahvistanut.

Suomen metsäkeskuksen Lapin toimivaltainen alueyksikkö on 12.5.2012 vahvistanut tämän ohjesäännön.

Johtava esittelijä  Tommi Lohi

Esittelijä Jussi Pirkonen