Pöytäkirja

Asia:  Parnavaaran yksityistien tiekunnan vuosikokous 

Aika: 28.2.2023 alkaen klo 16:00 Paikka: Pelkosenniemen kunnan talon valtuustosali

1§ Kokouksen avaus Tiekunnan toimitsija Juhani Talvensaari avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Hannu Salmela esitti kokouksen puheenjohtajaksi Juhani Talvensaarta siten, että hän samalla toimii sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Kulpakko ja Lasse Ollila, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Läsnäolijoiden, valtakirjojen sekä äänimäärien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Juhani Talvensaari totesi, että hän on laittanut kokouskutsut liitteineen tiekunnan kaikille osakkaille kirjeenä 13.2.2023. Todettiin että kokous on kutsuttu laillisesti koolle ja on päätösvaltainen. Liitteellä 1 läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouskutsun mukana tullut esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisten varainhoitokausien tilinpäätöksen käsittely, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen Juhani Talvensaari esitteli varainhoitokauden 2015- 2022 tilit ja tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin.

7. Vastuuvapauden myöntäminen Vastuuvapaus myönnettiin.

8. Käsitellään tieyksiköihin tulleet muutokset Toimitsijan esitys: Alaperän yhteismetsän on ostanut tilan Kilpirova 583-402-40:33 Parnavaaran palstan ja palsta on liitetty 12.5.2016 maanmittaustoimituksella Alaperän yhteismetsään, jonka vuoksi ym. tilaa koskevat tienhoidon yksiköt 120 liitetään tilaan Alaperän yhteismetsä 583-874-1-0, jolloin Alaperän yhteismetsän Parnavaaran tietä koskevaksi kokonaisyksikkömääräksi vahvistetaan 6848 yksikköä ja tila Kilpirova poistetaan Parnavaaran tiekunnan yksikköluettelosta. Kokous hyväksyi toimitsijan esityksen.

7. Päätetään tiekunnan toimielimestä; toimitsija tai hoitokunta ja päätetään varainhoitokauden pituudesta Juhani Talvensaari esitti, että tiekunnan toimielimeksi hyväksytään toimitsija ja varainhoitokauden pituudeksi 4 vuotta. Kokous hyväksyi esityksen.

8. Päätetään toimielimen palkkioista Juhani Talvensaari esitti, että toimitsijalle maksetaan ns. kulukorvauksena 50 euroa/vuosi ja muut esim. kokouskutsuihin ja tilinpäätökseen liittyvät työtehtävät korvataan erikseen laskua vastaan.

9. Maksuunpanoluettelon ja maksupäivän vahvistaminen (maksuunpanoluettelo liitteenä) Käytiin läpi tienhoidon maksuunpanoluettelo ja hyväksyttiin se, siten että maksujen eräpäivä on 30.4.2024.

10. Talousarvioehdotuksen vahvistaminen tulevalle varainhoitohoitokaudelle Juhani Talvensaari esitteli laatimansa talousarvioehdotuksen (liitteenä 2), joka hyväksyttiin. 

11. Valitaan tiekunnalle toimitsija tai hoitokunta ja varajäsenet varainhoitokaudelle 1.1.2023 – 31.12.2026 Esitettiin Hannu Salmelaa tiekunnan toimitsijaksi ja hänen varatoimitsijaksi Lasse Ollilaa, esitys hyväksyttiin.

12. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen

Juhani Talvensaari teki seuraavan esityksen: Parnavaaran tiekunnan tilinkäyttöoikeus koskien Pohjolan Osuuspankissa olevaa yritystiliä myönnetään myös oikeudella käyttää tiliä verkkopankissa Hannu Salmelalle  ja Lasse Ollilalle 1.3.2023 alkaen ja samalla Juhani Talvensaaren ja Pentti Hannuniemen oikeudet käyttää ym. pankkitiliä poistetaan. Hannu Salmela nimetään tilin pääkäyttäjäksi. Esitys hyväksyttiin.

13. Päätetään toiminnantarkastustavasta/toiminnantarkastajien valinnasta Päätettiin tarkistaa tiekunnan tilit ja toiminta varainhoitokauden jälkeen seuraavassa tiekunnan kokouksessa.

14. Päätetään tiekunnan tien liikenteen rajoittamisesta ulkopuolisilta pitämällä tiellä puomia suljettuna ja valtuuksien antaminen toimitsijalle myöntää perusteltuun tarpeeseen tien tilapäisiä käyttöoikeuksia 

Hyväksyttiin valtuuksien antaminen tiekunnan toimitsijalle tien liikenteen rajoittamiseksi pitämällä tiellä olevaa puomia suljettuna ja valtuutettiin toimitsijalle oikeus myöntää perusteltuun tarpeeseen tien tila- päisiä käyttöoikeuksia. Edelleen toimitsija voi periä muusta kuin osakkaiden puunkuljetuksesta kohtuullisen tienkäyttökorvauksen.

17. Muut asiat, yleiskeskustelu 

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika 

Päätettiin pitää pöytäkirjat nähtävillä 6.3.2023 alkaen Alaperän yhteismetsän kotisivulla.

16. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävä maksu 

Päätettiin, että toimitsija voi periä pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä kohtuullisen maksun.

18. Muutoksenhakuohjeet (YksTL 64 ja 65 §) Todettiin, että kokouksen päätöksiin liittyvät muutoksenhakuohjeet löytyvät Yksityistielain 64 ja 65 pykälistä.

19. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

VAKUUDEKSI

 Juhani Talvensaari (puheenjohtaja/sihteeri)

Pöytäkirja tarkastettu    Aino Kulpakko,Lasse Ollila